بازرسی کالا

انجام کلیه امور مربوط به بازرسی کالا در گمرک توسط شرکت های معتبر بازرسی کالا