خدمات

در بندرخشک پیشگامان تجهیزات تخلیه و بارگیری برای محموله های فله، کانتینری  و عمومی تهیه و تعبیه گردیده که بازرگانان دغدغه ای برای تخلیه و بارگیری کالاهایشان با ایمنی بالا نداشته باشند. خدمات استریپ و استافینگ در این بندرخشک انجام می گردد و همچنین باربندی و لاشینگ بار بر روی قطار و یا داخل کانتینر نیز توسط بندرخشک انجام می گردد. لذا بازرگانان می توانند قبل از گرفتن کانتینر محموله های خود را به بندر خشک انتقال دهند و عملیات های استریپ و استافینگ و باربندی در بندرخشک انجام پذیرد.